Home > D. Systemic pathology > Infectious diseases > Scedosporium apiospermum

Scedosporium apiospermum

Wednesday 19 October 2005

Pathology

- scedosporiosis

  • pulmonary scedosporiosis (#9868657#)
    • invasive pulmonary infection due to Scedosporium apiospermum

Predispsoing factors

- chronic granulomatous disease (#9868657#)