Home > F. Pathology by regions > Head and neck > Neck > hypopharynx

hypopharynx

Saturday 27 November 2004

Pathology

- hypopharyngeal malformations
- hypopharyngeal lesions
- hypopharyngeal lesional syndromes
- hypopharyngeal diseases
- hypopharyngeal tumors